ToMaWAUN Live Results
This page designed by UMD Fencing.

Men's Epee Men's Foil Men's Sabre Women's Epee Women's Foil Women's Sabre
Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments
Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results
Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts
Table Table Table Table Table Table

2022 USACFC Championships ME

2022 USACFC Championships

Rhode Island

ME Final Results

 

ME Pool #1 A

    BU   GT   NAVY   NEU   PITT   RIT   UCD   UMBC   UMICH   URI   UTFC   W&M 
 BU Williams Grinnell, Leif   X   V5   V5   V5   4   V5   V5   V5   V5   3   0   V5 
 GT Chen, Gabriel,
Ng, Joshua 
 2   X   V5(2)   4   V5   V5(2)   4   V5   V5   2   V5   4 
 NAVY Brandreth, Garret   4   4   X   2   V5   V5   4   V5   V5   V5   2   V5 
 NEU Leigh, David    2   V5   V5   X   2   V5   V5   V5   V5   4   3   V5 
 PITT Peitzsch, Ian   V5   2   3   V5   X   V5   1   3   V5   V5   0   V5 
 RIT Bonin, Chris   2   3   4   1   0   X   2   V5   0   1   2   3 
 UCD Meinhold, Li   2   V5   V5   3   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5 
 UMBC Flores, Jonathan   1   2   1   2   V5   4   4   X   2   1   0   0 
 UMICH Brooks, Zachary   3   1   4   3   2   V5   4   V5   X   4   2   V5 
 URI Hampton, Maxwell    V5   V5   3   V5   1   V5   2   V5   V5   X   4   3 
 UTFC Petroll, Jared   V5   4   V4   V5   V5   V5   3   V5   V5   V5   X   V5 
 W&M Coughlin, Nolan   2   V5   4   2   2   V5   0   V5   1   V5   3   X 

 

ME Pool #1 B

    BU   GT   NAVY   NEU   PITT   RIT   UCD   UMBC   UMICH   URI   UTFC   W&M 
 BU Luna Martinez, Luis   X   4   V5   4   V5   3   4   V5   4   V5   1   4 
 GT Zhou, Alec   V5   X   V5   V5   V5   4   2   V5   V5   V5   V5   3 
 NAVY Chang, James,
Belknap, Brett 
 3(2)   3(2)   X   1(2)   1(2)   1   1   V5   0(2)   3   3   4 
 NEU Boguslavsky, Daniel ,
Salesky, Nicholas  
 V5   2   V5   X   3(2)   3   3   V5   2   4   4   4(2) 
 PITT Chen, Eric   3   1   V5   V5   X   V5   V5   V5   2   V5   V5   V5 
 RIT Igwe, Enyinnaya   V5   V5   V5   V5   2   X   2   V5   2   4   2   3 
 UCD Menegoli, Lorenzo   V5   V5   V5   V5   3   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5 
 UMBC Ehrgott, Christian   2   1   1   0   1   4   0   X   1   2   1   1 
 UMICH Chu, Ian   V5   3   V5   V5   V5   V5   1   V5   X   3   2   V5 
 URI Egan, Edward    4   3   V5   V5   2   V5   3   V5   V5   X   2   V5 
 UTFC Saripella, Rohaan   V5   2   V5   V5   4   V5   3   V5   V5   V5   X   V5 
 W&M Schapiro, Jacob   V5   V5   V5   V5   2   V5   3   V5   4   3   1   X 

 

ME Pool #1 C

    BU   GT   NAVY   NEU   PITT   RIT   UCD   UMBC   UMICH   URI   UTFC   W&M 
 BU Tuckman, Andrew,
Septoff, Elijah 
 X   2   3   1   V5(2)   1   2   V5   V5   4   V5   V5 
 GT Dulisse, Alex   V5   X   3   2   V5   V5   V5   V5   1   3   V5   V5 
 NAVY Kelly, John   V5   V5   X   V5   V5   2   V5   3   0   V5   3   4 
 NEU Kazan, Matthew    V5   V5   3   X   V5   V5   4   V5   2   V5   3   V5 
 PITT Barrett, Luke   4   1   0   0   X   2   2   1   1   4   0   3 
 RIT Kwong, Jason,
Peterson, Drew 
 V5(2)   3   V5(2)   3(2)   V5   X   V5(2)   V5   3   4(2)   V5   V5 
 UCD Oliver-Guimera, Arturo   V5   2   3   V5   V5   4   X   3   V5   V5   V5   V5 
 UMBC Marsh, Edward "Alex"   4   4   V5   3   V5   1   V5   X   V5   V4   V5   V5 
 UMICH Otero, Armando,
Moon, Ryan 
 3   V5(2)   V5(2)   V5   V5(2)   V5   3   4   X   V5(2)   3(2)   V5 
 URI Thompson, Evan ,
Hefferman, Owen  
 V5(2)   V5(2)   3   0   V5   V5(2)   2   3   2(2)   X   1   0 
 UTFC Parakh, Darayus   4   3   V5   V5   V5   3   3   4   V5   V5   X   V5 
 W&M Hermes, Henry   1   1   V5   2   V5   3   4   4   3   V5   4   X 

 

ME Pool #2 A

    BROWN   BUFC   CAL   CORN   DEN   TUFTS   UCHI   UF   UMASS   USMA   UTD   UVA 
 BROWN Ryjikov, Ben   X   4   V5   V5   V5   V5   3   V5   3   3   V5   V5 
 BUFC Kolker, Gregory   V5   X   V5   V5   3   V5   V5   V5   2   4   V5   V5 
 CAL Wang, Michael   3   3   X   V5   V5   3   V5   1   V5   V5   V5   V5 
 CORN Xian, Riley   2   1   3   X   V5   V5   3   V5   V5   V5   V5   V5 
 DEN Yang, Pengfei   2   V5   1   2   X   3   V5   1   3   0   V5   0 
 TUFTS Burnham, Charlie   4   1   V4   2   V4   X   4   V5   2   3   V5   2 
 UCHI Kenniff, James,
J.A. Oien, Arthur (*) 
 V5(2)   3(2)   3(2)   V5(2)   3(2)   V5(2)   X   2(2)   1   V5(2)   3(2)   3(2) 
 UF Handberg, Paul   3   3   V5   4   V5   3   V5   X   V5   V5   V5   V5 
 UMASS Wyatt, Seth   V5   V5   2   3   V4   V5   V5   4   X   2   3   V5 
 USMA Squier, Woodson   V5   V5   2   0   V5   V5   3   1   V5   X   2   2 
 UTD Santer, Braden   4   1   2   0   3   3   V5   1   V5   V5   X   1 
 UVA Park, Prestan   1   3   1   3   V5   V5   V5   4   4   V5   V5   X 

 

ME Pool #2 B

    BROWN   BUFC   CAL   CORN   DEN   TUFTS   UCHI   UF   UMASS   USMA   UTD   UVA 
 BROWN Alaimo, Charles   X   V5   3   4   V5   V5   V5   4   V5   V5   V5   V5 
 BUFC Cerchia, Dominic   2   X   1   3   V5   V5   V4   V5   3   4   3   V5 
 CAL Zhang, Eric   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   3   V5   V5   3 
 CORN Dolmetsch, Max   V5   V5   2   X   V5   V5   V5   3   V5   V5   V5   2 
 DEN Garber, Robbie   4   2   2   4   X   V5   V5   2   V5   4   V5   3 
 TUFTS Tobia, Jr., Geoff   2   1   1   3   0   X   2   3   1   4   1   2 
 UCHI J.A. Oien, Arthur,
Kenniff, James (*) 
 3(2)   3(2)   2(2)   2(2)   0(2)   V5(2)   X   3(2)   2   V5(2)   V5(2)   3(2) 
 UF Wolf, Christopher   V5   1   3   V5   V5   V5   V5   X   1   V5   2   1 
 UMASS Washbourne, Robert   4   V5   V5   4   3   V5   V5   V5   X   4   3   3 
 USMA Solberg, Aiden   2   V5   2   2   V5   V5   2   2   V5   X   V5   2 
 UTD Saleh, Omar   2   V5   0   2   3   V5   2   V5   V5   1   X   1 
 UVA Dimmett, David   3   1   V5   V5   V4   V5   V4   V5   V5   V5   V5   X 

 

ME Pool #2 C

    BROWN   BUFC   CAL   CORN   DEN   TUFTS   UCHI   UF   UMASS   USMA   UTD   UVA 
 BROWN Yang, Andy   X   4   4   V5   V5   V5   V5   V5   4   V5   V5   4 
 BUFC Bang, Abraham   V5   X   V5   V5   4   V5   V5   V5   3   V5   V5   4 
 CAL Siu, Darren   V5   4   X   V5   V5   V5   4   4   4   V5   V5   2 
 CORN Lo, Larry   3   3   2   X   V5   V5   4   V5   4   3   V5   2 
 DEN Yan, Eric,
Goel, Raghav 
 1   V5(2)   2   3(2)   X   2   3   V5(2)   4   2(2)   V5(2)   3 
 TUFTS Ringel, Harrison   0   2   4   2   V5   X   1   2   1   V5   3   1 
 UCHI Won, Seungwook,
Lubke, Emerson 
 2(2)   0   V5(2)   V5(2)   V4   V5(2)   X   2   2(2)   1   0   1 
 UF Covert, Benjamin,
Freeman, Zachary 
 2   0   V5   2   4(2)   V5(2)   V5   X   1   V5   2   3(2) 
 UMASS Mackin, Sam   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5 
 USMA Batiste, Tyjaha   4   2   4   V5   V5   4   V5   2   2   X   V5   2 
 UTD Mask, Austin,
Kortz, Ash 
 3   3   1(2)   3   4   V5   V5(2)   V5   3   2   X   3 
 UVA Jha, Rahul   V5   V5   V5   V4   V5   V5   V5   V5   1   V5   V5   X 

 

ME Pool #3 A

    CLEM   DCFC   GWU   MSU   NU   RU   SBU   SWAT   UCONN   UCSB   UNH 
 CLEM Le, Kevin   X   2   V5   2   4   2   V5   V5   3   4   3 
 DCFC Wessel, Addison   V5   X   V5   4   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 GWU Yan, Alexander    2   1   X   V5   1   2   4   V5   3   3   V5 
 MSU Bromell, Thomas   V5   V5   3   X   V5   3   V5   V5   1   V5   V5 
 NU Li, Michael   V5   2   V5   4   X   0   V5   V5   3   V5   V5 
 RU Shrem, Samuel   V5   0   V5   V4   V5   X   V5   V5   3   V5   V5 
 SBU Chen, Jason   2   1   V5   1   2   1   X   4   1   0   V5 
 SWAT Tuvshinjargal, Anarsaikhan   4   1   2   4   2   3   V5   X   2   V5   V5 
 UCONN Russell, Edward   V5   1   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5 
 UCSB Harris, Roark   V5   1   V5   3   4   4   V5   4   3   X   V5 
 UNH Foster, Chris   V5   0   2   4   2   1   3   3   1   4   X 

 

ME Pool #3 B

    CLEM   DCFC   GWU   MSU   NU   RU   SBU   SWAT   UCONN   UCSB   UNH 
 CLEM Koka, Ashwin   X   3   V5   V5   V5   V5   V5   V5   2   V5   V5 
 DCFC Hazari, Vivek   V5   X   V5   4   V5   4   V5   V5   V5   V5   V5 
 GWU Dutt, Nathaniel    3   1   X   V5   4   3   1   V5   4   V5   2 
 MSU Levasseur, Alec   2   V5   1   X   V5   1   V5   V5   1   V5   V5 
 NU Huang, Jason   2   1   V5   4   X   2   0   V5   0   3   V5 
 RU Connelly, Michael   2   V5   V5   V5   V5   X   3   V5   3   V5   V5 
 SBU Choudhary, Grisham   3   0   V5   3   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5 
 SWAT Lord, Mac   3   0   0   2   2   4   2   X   4   V5   V5 
 UCONN Pedersen, Christopher   V5   2   V5   V5   V1   V5   3   V5   X   V5   V5 
 UCSB Palma, Leo   3   4   3   4   V5   1   4   4   1   X   V5 
 UNH MacDonald, Will   1   3   V5   2   4   1   1   4   2   3   X 

 

ME Pool #3 C

    CLEM   DCFC   GWU   MSU   NU   RU   SBU   SWAT   UCONN   UCSB   UNH 
 CLEM Chronister, Charles   X   3   4   1   V5   V5   3   V5   2   V5   V5 
 DCFC Maddison, Mike   V5   X   V5   V5   V5   4   2   V5   4   V5   V5 
 GWU Bell, Clifford    V5   3   X   4   V5   2   V5   V5   1   V5   V5 
 MSU Clare, Ryan   V5   4   V5   X   V5   3   4   2   2   3   4 
 NU Huang, Andrew   3   1   2   3   X   2   V5   4   2   4   V5 
 RU Lopez-Simpson, Victor   0   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5   3   V5   V5 
 SBU Chen, Zeyu   V4   V5   2   V5   4   3   X   V5   V5   2   V5 
 SWAT Robinson, Zack   1   4   3   V5   V5   4   4   X   1   3   V5 
 UCONN Zelin, Sam   V5   V5   V5   V5   V5   V5   2   V5   X   4   V5 
 UCSB Fufuengsin, It,
Woo, Jason 
 2(2)   3   4   V5   V5(2)   2   V5   V5(2)   V5   X   V5 
 UNH St. Hilaire, Cat   1   1   0   V5   4   3   2   3   1   2   X 

 

Made by ToMaWAUN - The Tournament Manager With An Ugly Name! (v1.47 3/4/2017)

Sun Apr 10 19:19:09 EDT 2022

ToMaWAUN is Copyright 2008-2015, Wayne McCullough