ToMaWAUN Live Results
This page designed by UMD Fencing.

Men's Epee Men's Foil Men's Sabre Women's Epee Women's Foil Women's Sabre
Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments
Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results
Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts
Table Table Table Table Table Table

2022 USACFC Championships MF

2022 USACFC Championships

Rhode Island

MF Final Results

 

MF Pool #1 A

    BROWN   BU   BUFC   CAL   DEN   GU   NU   RU   SBU   UCONN   UF   XU 
 BROWN Scarpa, Ryan   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 BU Zheng, Surreys   0   X   4   0   2   2   1   1   1   3   4   1 
 BUFC Kaneti, Moni   1   V5   X   0   2   1   0   2   0   3   2   2 
 CAL Ng, Nicholas   3   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 DEN Cornejo, Ted   1   V5   V5   0   X   1   4   1   2   V5   V5   2 
 GU Bryant, Max   2   V5   V5   1   V5   X   1   V5   0   V5   V5   V5 
 NU Liu, Jonathan   0   V5   V5   1   V5   V5   X   4   2   V5   V5   V5 
 RU Shafaie, Ali   2   V5   V5   1   V5   4   V5   X   3   V5   V5   V5 
 SBU Magidson, Gabriel   3   V5   V5   3   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5 
 UCONN Braun, Xavier   0   V5   V5   0   3   4   2   1   1   X   V5   2 
 UF Irvin, Ethan   0   V5   V5   1   0   2   1   0   1   1   X   2 
 XU Pinkerton, Joe   0   V5   V5   1   V5   2   0   2   1   V5   V5   X 

 

MF Pool #1 B

    BROWN   BU   BUFC   CAL   DEN   GU   NU   RU   SBU   UCONN   UF   XU 
 BROWN Shih, Ben   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 BU Pettit, Jake   0   X   1   0   3   2   0   0   1   4   1   V5 
 BUFC Godovich, David   1   V5   X   2   V5   V5   V5   1   4   2   V5   V5 
 CAL Chan, Anthony   3   V5   V5   X   V5   V5   V5   1   V5   V5   V5   V5 
 DEN Reilly, Conor,
Jin, Can 
 0   V5   1   1(2)   X   2   V5(2)   2   0(2)   1   0   V5 
 GU Lapuerta, Carlos   0   V5   4   2   V5   X   V5   0   1   4   3   V5 
 NU Gong, Jingxuan   0   V5   0   0   1   1   X   0   0   1   2   V5 
 RU Shafaie, Kaveh   4   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   4   V5   V5 
 SBU Joseph, Willem   2   V5   V5   3   V5   V5   V5   4   X   V5   V5   V5 
 UCONN Nicopoulos, Philoppos   0   V5   V5   0   V5   V5   V5   V5   2   X   V5   V5 
 UF Chowdhury, Arman   1   V5   4   2   V5   V5   V5   1   1   4   X   V5 
 XU Higgins, John   0   2   0   0   4   3   2   0   0   0   0   X 

 

MF Pool #1 C

    BROWN   BU   BUFC   CAL   DEN   GU   NU   RU   SBU   UCONN   UF   XU 
 BROWN Andrews, Nathan   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   2   V5   V5   V5   V5 
 BU Lou, Jin,
Fleming, Sonic 
 0   X   0   3(2)   V5   V5   2   0   0(2)   2   V5   2 
 BUFC Ascione D'Elia, Adam   3   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 CAL Chan, Atticus,
Lee, Nathan 
 0   V5   4   X   V5   V5   V5   3   4   V5   V5   V5(2) 
 DEN Barnes, Will   0   3   1   2   X   V5   V5   1   1   1   V5   V5 
 GU Beckerman, Corbin   1   1   1   1   0   X   1   0   0   2   V5   0 
 NU Chen, Matthew   0   V5   1   2   2   V5   X   0   0   2   V5   V5 
 RU Hu, Robin   V5   V5   3   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5 
 SBU Vazquez, Sebastian   2   V5   3   V5   V5   V5   V5   1   X   V5   V5   V5 
 UCONN Liefeld, Joshua   1   V5   0   0   V5   V5   V5   1   1   X   V5   V5 
 UF Boltz, Jackson   2   2   1   2   1   0   2   1   1   1   X   1 
 XU Furby, Mathew,
Cronin, Darragh 
 1   V5(2)   1   2   0   V5   3   0   0   2   V5   X 

 

MF Pool #2 A

    CLEM   GWU   NAVY   NEU   PITT   RIT   UCD   UMASS   UMBC   UMICH   URI   UTFC 
 CLEM Campbell, Justin   X   2   V5   4   3   2   2   2   1   1   V5   V5 
 GWU Hearne, Gavin    V5   X   4   2   3   V5   2   3   V5   1   V5   V5 
 NAVY Kim, Kevin   2   V5   X   4   3   3   V5   3   V5   2   V5   4 
 NEU Kelly, Benjamin ,
Gupta, Varun  
 V5   V5   V5   X   3   V5   V5   1   V5   3   V5   V5(2) 
 PITT Condiff, Noah   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 RIT Guthrie, Liam   V5   3   V5   4   2   X   V5   4   V5   1   V5   V5 
 UCD Houghton, Zachary   V5   V5   4   3   1   3   X   3   V5   0   V5   V5 
 UMASS Larosee, Matthew   V5   V5   V5   V5   3   V5   V5   X   V5   2   V5   V5 
 UMBC Shea, William   V5   1   4   3   0   2   2   0   X   0   V5   V5 
 UMICH Poon, Alvin   V5   V5   V5   V5   3   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5 
 URI Peck , Brendan    1   2   3   1   0   0   4   4   0   0   X   1 
 UTFC Busick, Colin   0   0   V5   1   0   4   4   1   3   2   V5   X 

 

MF Pool #2 B

    CLEM   GWU   NAVY   NEU   PITT   RIT   UCD   UMASS   UMBC   UMICH   URI   UTFC 
 CLEM Butfiloski, Cooper   X   1   0   1   2   V5   V5   V5   V5   0   V5   2 
 GWU Fingeret, Andrew    V5   X   V5   0   V5   1   V5   V5   V5   0   V5   2 
 NAVY Stoner, Duncan   V5   3   X   0   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 NEU Adams, Lucas    V5   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 PITT Di, Matthew   V5   3   3   1   X   V5   V5   V5   3   0   V5   V5 
 RIT wu, Winston   1   V5   1   0   2   X   V5   V5   0   1   0   3 
 UCD Ramirez, Jordan   2   2   1   0   3   2   X   V5   2   0   3   4 
 UMASS Preston, Alex   0   2   1   2   3   2   1   X   0   0   2   V5 
 UMBC Kuruvilla, Arvind   1   4   1   1   V5   V5   V5   V5   X   1   V5   V5 
 UMICH Haw, Keith   V5   V5   4   1   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5 
 URI Kisiel, Lucas    2   0   2   0   0   V5   V5   V5   4   1   X   1 
 UTFC Parr, Jacob,
Shipman, Benjamin 
 V5   V5   1   0   2(2)   V5   V5   2   3   1   V5   X 

 

MF Pool #2 C

    CLEM   GWU   NAVY   NEU   PITT   RIT   UCD   UMASS   UMBC   UMICH   URI   UTFC 
 CLEM DiCicco, Liam   X   V5   2   0   V5   1   V5   3   3   V5   V5   V5 
 GWU Bittenbender, Glen    2   X   0   0   V5   0   1   1   0   1   3   1 
 NAVY Smith, Cameron   V5   V5   X   0   V5   V5   V5   V5   V5   2   V5   V5 
 NEU Temple, Jackson    V5   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 PITT Tomasello, Alex   3   2   2   0   X   V5   V5   1   3   2   4   1 
 RIT Evangeline, Crouch   V5   V5   3   0   1   X   V5   V5   V5   0   V5   V5 
 UCD Lau, Tsan Yin   3   V5   0   0   1   3   X   2   V5   0   V5   V5 
 UMASS Urisman, Jacob,
Pen, Aaron 
 V4   V5   0   1   V5(2)   0   V5   X   3   3(2)   V5   1 
 UMBC Nsubuga, Jeffery   V5   V5   1   3   V5   1   2   V5   X   2   3   V5 
 UMICH Mittal, Sanil   1   V5   V5   0   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5 
 URI Carceri, Liam ,
McHenry , James  
 3   V5   0   0   V5   0(2)   4   4   V5(2)   1   X   4 
 UTFC Salinas, Julio   1   V5   1   0   V5   3   4   V5   1   2   V5   X 

 

MF Pool #3 A

    CORN   DCFC   GT   MSU   SWAT   TUFTS   UCHI   UCSB   UNH   USMA   W&M 
 CORN Lutar, Lucas   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 DCFC Gu, Darren   2   X   4   4   V5   V5   2   V5   V5   V5   V5 
 GT Hussain, Mustafa,
Shaji, Karthik 
 2   V5   X   2(2)   4   V5   2   V5   V5   V5   V5(2) 
 MSU Colwell, Alex   1   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 SWAT Duarte, John   0   0   V5   1   X   2   0   V5   2   0   V5 
 TUFTS Allison, Maxwell   0   1   4   1   V5   X   3   1   2   V5   V5 
 UCHI Zaroff, Leo   4   V5   V5   2   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5 
 UCSB Liu, Kunshu   1   1   0   1   4   V5   1   X   3   3   3 
 UNH Otersen, Andrew   1   2   4   1   V5   V5   1   V5   X   3   V5 
 USMA Green, Ethan   1   3   4   1   V5   4   1   V5   V5   X   V5 
 W&M Azizi, Zahl   0   0   0   0   4   0   1   V5   1   2   X 

 

MF Pool #3 B

    CORN   DCFC   GT   MSU   SWAT   TUFTS   UCHI   UCSB   UNH   USMA   W&M 
 CORN Montalvo-Zotter, Gabriel   X   V5   V5   V5   V5   V5   1   V5   V5   V5   4 
 DCFC Chitu, Julian   3   X   1   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 GT Rudolph, Max   4   V5   X   3   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 MSU Folino, Anthony   1   4   V5   X   V5   V5   V5   4   V5   V5   V5 
 SWAT Li, Patrick   1   2   1   0   X   V5   2   1   3   1   3 
 TUFTS Powers, Isaac   0   0   1   0   1   X   0   0   1   0   3 
 UCHI Figueroa, Clemente   V5   1   3   3   V5   V5   X   V5   3   1   1 
 UCSB Shi, Angus   2   0   1   V5   V5   V5   1   X   V5   V5   V5 
 UNH Clark, Adam   3   0   1   2   V5   V5   V5   0   X   2   V5 
 USMA Barzyk, Charles   0   2   2   1   V5   V5   V5   1   V5   X   V5 
 W&M Roberts, Zachary   V5   2   3   2   V5   V5   V5   3   4   3   X 

 

MF Pool #3 C

    CORN   DCFC   GT   MSU   SWAT   TUFTS   UCHI   UCSB   UNH   USMA   W&M 
 CORN Shyu, Calvin   X   V5   1   V5   4   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 DCFC Roth Gordon, Sam   1   X   0   V5   0   2   V5   V5   3   V5   V5 
 GT Webb, Jacob   V5   V5   X   V5   3   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 MSU Gordon, Kenneth   2   2   3   X   2   V5   1   V5   V5   4   V5 
 SWAT Zhang, Eric   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 TUFTS Nuzzolo, Andrew   2   V5   1   3   3   X   2   3   V5   V5   V5 
 UCHI Babushkin, Danila,
Fischer, Sebastian 
 0   2   2   V5   3   V5   X   V5   V5(2)   V5(2)   V5(2) 
 UCSB Lei, William   4   4   1   2   0   V5   4   X   V5   V5   3 
 UNH Cherry, Alex   0   V5   0   1   3   1   4   4   X   V5   V5 
 USMA McCann, Keegan   2   2   3   V5   0   0   4   2   4   X   V5 
 W&M Lee, Matthew   0   4   1   2   2   2   1   V5   2   2   X 

 

Made by ToMaWAUN - The Tournament Manager With An Ugly Name! (v1.47 3/4/2017)

Sun Apr 10 19:19:09 EDT 2022

ToMaWAUN is Copyright 2008-2015, Wayne McCullough