ToMaWAUN Live Results
This page designed by UMD Fencing.

Men's Epee Men's Foil Men's Sabre Women's Epee Women's Foil Women's Sabre
Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments
Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results
Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts
Table Table Table Table Table Table

2022 USACFC Championships MS

2022 USACFC Championships

Rhode Island

MS Final Results

 

MS Pool #1 A

    BROWN   CORN   GWU   MSU   RIT   SWAT   UCD   UCONN   UNH   USMA   UTD   UVA 
 BROWN Chan, Zachary   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   4   V5   V5 
 CORN Leonard, Cole   2   X   3   V5   V5   V5   V5   3   V5   1   V5   V5 
 GWU Hayes, Matthew    4   V5   X   V5   V5   V5   V5   1   V5   4   V5   V5 
 MSU Misiolek, Keegan   1   0   4   X   V5   V5   V5   3   V5   1   V5   V5 
 RIT McCaffrey, Timothy   3   1   1   1   X   3   1   3   1   0   0   0 
 SWAT Fullerton, Kaidan   3   1   4   4   V5   X   V5   0   V5   2   V5   V5 
 UCD Palma, Benedict   1   3   0   0   V5   3   X   0   V5   1   V5   V5 
 UCONN Fotiyev, Alan   4   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5 
 UNH Brough, Leslie   1   1   2   0   V5   1   0   0   X   0   0   3 
 USMA Hasnah, Henry   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   1   V5   X   V5   V5 
 UTD Trotter, Jackson   1   1   1   4   V5   0   0   2   V5   4   X   V5 
 UVA Wells, Brett   1   2   2   2   V5   2   3   2   V5   1   2   X 

 

MS Pool #1 B

    BROWN   CORN   GWU   MSU   RIT   SWAT   UCD   UCONN   UNH   USMA   UTD   UVA 
 BROWN Reyes, Kyle   X   V5   2   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 CORN Bueker, Sam   4   X   3   V5   V5   V5   V5   V5   V5   2   V5   V5 
 GWU Gordon, James    V5   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   2   V5   V5 
 MSU Elijah, Walters   2   4   1   X   V5   V5   3   V5   V5   1   1   4 
 RIT Gabel, Cole   1   1   2   1   X   V5   1   V5   V5   1   2   4 
 SWAT Ross, Myles   1   3   1   3   3   X   1   V5   V5   2   2   V5 
 UCD Smith, Casey   3   2   1   V5   V5   V5   X   V5   V5   2   1   V5 
 UCONN Lin, Ruiwen   2   1   0   2   3   2   1   X   2   1   2   V5 
 UNH Chau, Donovan   0   0   1   2   0   0   0   V5   X   0   1   1 
 USMA Nguyen, Andrew   3   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   2   V5 
 UTD Patel, Kush   1   2   2   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5 
 UVA Sophonius, Jeddie   0   1   0   V5   V5   2   1   2   V5   2   2   X 

 

MS Pool #1 C

    BROWN   CORN   GWU   MSU   RIT   SWAT   UCD   UCONN   UNH   USMA   UTD   UVA 
 BROWN Grathwol-Sear, Sebastian   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 CORN Kelly, Nicholas   2   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 GWU Bury, Nate    0   1   X   V5   1   V5   V5   2   V5   2   0   V5 
 MSU Pullman, Jacob   1   0   3   X   1   V5   V5   V5   1   2   2   4 
 RIT Cookson, Leo   3   0   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5   3   2   3 
 SWAT Le, William   0   0   3   2   4   X   4   4   2   0   2   1 
 UCD Cometa, Ryan   1   1   2   4   3   V5   X   3   4   1   1   2 
 UCONN Rossiter, Nicolas   0   1   V5   1   1   V5   V5   X   3   1   1   1 
 UNH Grady, James   3   0   1   V5   3   V5   V5   V5   X   2   3   V5 
 USMA Reitz, Josiah   2   2   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   1   V5 
 UTD Bellow, Nash,
Menjivar, Michael 
 1(2)   0   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5(2)   V5   X   2 
 UVA Pawlas, Nathan   2   1   4   V5   V5   V5   V5   V5   4   1   V5   X 

 

MS Pool #2 A

    BU   BUFC   CAL   CLEM   GU   NAVY   NEU   TUFTS   UCHI   UMICH   UTFC   W&M 
 BU McMahon, Chris   X   V5   2   V5   V5   0   4   V5   3   1   V5   4 
 BUFC Bernstein, Aaron   2   X   V5   3   0   0   0   V5   1   0   2   0 
 CAL Trinh, Trevor   V5   4   X   V5   V5   V5   V5   V5   4   3   V5   V5 
 CLEM Gibbs, Mason   1   V5   1   X   1   1   2   1   3   0   0   4 
 GU Pihlstrom, Rich   4   V5   1   V5   X   3   1   V5   1   2   2   4 
 NAVY Henderson, James   V5   V5   2   V5   V5   X   1   V5   V5   V5   V5   V5 
 NEU Lo, Joshua    V5   V5   3   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5   4   V5 
 TUFTS Conroy, Jon,
Kim, Ian 
 3   1(2)   1(2)   V5(2)   2(2)   0(2)   1(2)   X   1   1   0   1 
 UCHI Kertesz, Gabriel   V5   V5   V5   V5   V5   0   0   V5   X   V5   1   V5 
 UMICH Wang, Richard   V5   V5   V5   V5   V5   3   2   V5   3   X   V5   V5 
 UTFC Henry, Dillon   4   V5   3   V5   V5   1   V5   V5   V5   4   X   V5 
 W&M Boylan, Nickolas   V5   V5   4   V5   V5   0   2   V5   3   1   4   X 

 

MS Pool #2 B

    BU   BUFC   CAL   CLEM   GU   NAVY   NEU   TUFTS   UCHI   UMICH   UTFC   W&M 
 BU Simen, Jonathan   X   V5   2   V5   V5   2   2   2   V5   2   1   V5 
 BUFC Crawley, Liam   0   X   0   2   4   0   0   0   2   0   2   1 
 CAL Sathe, Tej   V5   V5   X   V5   V5   3   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 CLEM Hagen, Samuel   1   V5   1   X   2   1   2   2   V5   3   3   V5 
 GU Hwang, Roy   3   V5   2   V5   X   0   2   2   V5   2   0   2 
 NAVY Keefer, Sebastian   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 NEU Fisk, Ethan    V5   V5   3   V5   V5   2   X   V5   V5   4   V5   V5 
 TUFTS Carter, Jackson   V5   V5   2   V5   V5   3   1   X   V5   2   2   V5 
 UCHI Schneider, Gabriel   1   V5   2   4   1   3   1   1   X   2   0   V5 
 UMICH Murray, Peter   V5   V5   4   V5   V5   1   V5   V5   V5   X   V5   V5 
 UTFC Ren, Dayou   V5   V5   0   V5   V5   0   2   V5   V5   2   X   V5 
 W&M Zessin, Michael   2   V5   0   2   V5   2   3   2   2   1   1   X 

 

MS Pool #2 C

    BU   BUFC   CAL   CLEM   GU   NAVY   NEU   TUFTS   UCHI   UMICH   UTFC   W&M 
 BU Lin, Kelvin   X   V5   0   V5   2   1   2   V5   4   V5   3   3 
 BUFC Sandagiripathira, Kaveen   3   X   0   0   0   1   0   1   3   2   0   1 
 CAL Tian, Albert   V5   V5   X   V5   V5   4   4   V5   V5   2   V5   V5 
 CLEM Weaver, Charles   4   V5   1   X   V5   0   2   1   1   3   0   3 
 GU Pagan, Andrew   V5   V5   1   3   X   1   1   V5   3   0   0   4 
 NAVY Morris, Samuel   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5   4   V5   V5 
 NEU McManus, James    V5   V5   V5   V5   V5   2   X   V5   V5   1   V5   V5 
 TUFTS Dettmann, Ethan   0   V5   1   V5   4   1   0   X   2   1   1   1 
 UCHI Sussman, Caleb   V5   V5   1   V5   V5   0   1   V5   X   3   1   1 
 UMICH Wang, Jonathan   4   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5 
 UTFC Kasody, Christopher   V5   V5   2   V5   V5   3   2   V5   V5   0   X   V5 
 W&M Cassidy, Connor   V5   V5   2   V5   V5   0   1   V5   V5   1   1   X 

 

MS Pool #3 A

    DCFC   DEN   GT   NU   RU   SBU   UCSB   UF   UMASS   UMBC   URI   XU 
 DCFC Dinauer, Will   X   2   3   4   4   3   V5   4   V5   V5   V5   V5 
 DEN Adhikari, Anubhav   V5   X   V5   2   4   V5   1   V5   1   V5   V5   V5 
 GT Graham, Ian   V5   2   X   2   3   V5   V5   V5   1   1   V5   V5 
 NU Staten-Lusty, Silas   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 RU Murthy, Mukund   V5   V5   V5   3   X   V5   V5   V5   V5   V5   3   V5 
 SBU Angel, Jonathan   V5   3   3   4   2   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 UCSB Marquez, Jeremy   4   V5   3   2   1   1   X   4   1   V5   V5   V5 
 UF Seol, Brian   V5   3   3   3   4   1   V5   X   V5   V5   4   V5 
 UMASS Atefi, Daniel   3   V5   V5   2   2   2   V5   4   X   4   V5   V5 
 UMBC Vencill, Nick   1   3   V5   1   3   1   4   1   V5   X   V5   V5 
 URI Hamel , Gavin    4   1   0   2   V5   0   3   V5   2   1   X   0 
 XU Bellman, Will   0   1   2   0   0   1   0   0   0   3   V5   X 

 

MS Pool #3 B

    DCFC   DEN   GT   NU   RU   SBU   UCSB   UF   UMASS   UMBC   URI   XU 
 DCFC Huang, Chris   X   2   V5   1   3   4   V5   V5   4   V5   V5   2 
 DEN Li, Feiting   V5   X   3   3   V5   0   1   V5   V5   V5   4   V5 
 GT Harkonen, Eemil   2   V5   X   3   2   0   0   3   0   1   V5   V5 
 NU Laudon, Konrad   V5   V5   V5   X   3   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 RU Angelillo, Nicholas   V5   3   V5   V5   X   V5   3   V5   V5   2   V5   V5 
 SBU Bethancourt, Allen   V5   V5   V5   2   4   X   V5   V5   V5   2   V5   V5 
 UCSB Gardner, David   3   V5   V5   3   V5   1   X   V5   4   V5   V5   3 
 UF Ballou, Johnathan   1   3   V5   3   4   3   3   X   4   V5   V5   V5 
 UMASS Sorensen, Walker   V5   4   V5   4   2   1   V5   V5   X   V5   V5   V5 
 UMBC Callaghan, Christopher   3   3   V5   3   V5   V5   3   3   3   X   V5   V5 
 URI Raposo, Henry    0   V5   4   4   3   0   1   1   2   3   X   V5 
 XU Dolojan, Jesse   V5   1   1   1   2   0   V5   4   2   0   2   X 

 

MS Pool #3 C

    DCFC   DEN   GT   NU   RU   SBU   UCSB   UF   UMASS   UMBC   URI   XU 
 DCFC Srivastava, Apurva   X   1   4   V5   3   3   4   1   4   3   V5   V5 
 DEN Xiong, Zerui   V5   X   3   V5   3   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 GT Bruner, Thomas   V5   V5   X   V5   1   V5   V5   4   V5   3   V5   V5 
 NU Fleckner, Josh   4   0   2   X   2   1   2   3   V5   1   2   V5 
 RU Clawson, Amzie   V5   V5   V5   V5   X   1   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 SBU Donnelly, Aidan   V5   2   3   V5   V5   X   V5   V5   4   V5   V5   V5 
 UCSB Yamani, Yousuf   V5   0   3   V5   3   3   X   2   V5   3   4   V5 
 UF Proudnik, Anthony,
Van Nimwegen, Nicholas 
 V5   1   V5(2)   V5   1   4   V5(2)   X   V5   V5(2)   V5   V5 
 UMASS Marshall, James   V5   2   4   2   0   V5   4   2   X   V5   4   V5 
 UMBC Winters, Naige-Correal   V5   3   V5   V5   1   3   V5   3   1   X   V5   V5 
 URI Piturro, Greg    1   2   1   V5   1   0   V5   2   V5   1   X   V5 
 XU Ryle, Cullen   0   0   4   1   0   1   2   1   0   1   2   X 

 

Made by ToMaWAUN - The Tournament Manager With An Ugly Name! (v1.47 3/4/2017)

Sun Apr 10 19:19:10 EDT 2022

ToMaWAUN is Copyright 2008-2015, Wayne McCullough