ToMaWAUN Live Results
This page designed by UMD Fencing.

Men's Epee Men's Foil Men's Sabre Women's Epee Women's Foil Women's Sabre
Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments
Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results
Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts
Table Table Table Table Table Table

2022 USACFC Championships WE

2022 USACFC Championships

Rhode Island

WE Final Results

 

WE Pool #1 A

    BU   CLEM   GU   GWU   MHC   PITT   RU   UMBC   UTFC   XU 
 BU Lee, Erika   X   V5   V5   2   3   V5   V5   V5   V5   V5 
 CLEM Alvarenga, Darby   2   X   3   4   2   4   1   4   V5   2 
 GU White, Zara   2   V5   X   0   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 GWU Dilawri, Anika    V5   V5   V5   X   3   4   3   V5   V5   V5 
 MHC Volckova, Eva   V5   V5   2   V5   X   1   2   V4   V5   V5 
 PITT Wettasinghe, Caileigh   1   V5   4   V5   V2   X   V5   3   V5   V5 
 RU Chung, Maria   2   V5   0   V5   V4   2   X   V5   V5   V5 
 UMBC Tang, Annie   3   V5   4   3   3   V5   3   X   V5   3 
 UTFC Tran, Ava   3   3   1   0   2   2   2   1   X   V5 
 XU Campbell, Olivia   0   V5   4   0   3   3   2   V5   3   X 

 

WE Pool #1 B

    BU   CLEM   GU   GWU   MHC   PITT   RU   UMBC   UTFC   XU 
 BU Alli, Sofia   X   V5   V5   3   V5   V5   V5   4   V5   V5 
 CLEM Eckard, Melody   4   X   V5   V5   V5   4   4   4   V5   V5 
 GU Haddad, Stephanie   3   2   X   V5   3   4   V5   V5   V5   V5 
 GWU Ayala, Francesca    V5   4   3   X   V5   V5   V5   4   V5   V5 
 MHC Craig, Anneke   1   3   V5   4   X   V5   V5   2   2   3 
 PITT Scibek, Joya   3   V5   V5   3   4   X   2   4   V5   2 
 RU Gupta, Arishita   2   V5   2   4   3   V5   X   V5   V5   V5 
 UMBC Tran, Hanna   V5   V5   2   V5   V5   V5   4   X   V5   V5 
 UTFC Stambaugh, Karla   1   2   4   3   V5   2   0   1   X   0 
 XU Jones, Hope   2   2   0   2   V5   V3   3   1   V5   X 

 

WE Pool #1 C

    BU   CLEM   GU   GWU   MHC   PITT   RU   UMBC   UTFC   XU 
 BU Rafferty, Hannah   X   V5   3   V5   V5   V5   V5   2   V5   V5 
 CLEM Wolf, Savana   4   X   2   V5   4   V5   V5   2   V5   V5 
 GU Howko-Johnson, Anya   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5   3   V5   V5 
 GWU Lindberg, Sofie    3   2   2   X   V5   V5   V5   4   V5   4 
 MHC Frey, Maya   1   V5   3   4   X   1   V5   3   4   2 
 PITT Rike, Cecilia,
Patnaik, Tanvi 
 1   1   1(2)   3   V5   X   3   2(2)   V5(2)   4 
 RU Le, Courtney   1   3   2   2   2   V5   X   0   V5   V5 
 UMBC Mora, Genesis   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5 
 UTFC Quinata, Francesca   1   1   1   4   V5   3   4   2   X   V5 
 XU Patel, Sona   0   3   1   V5   V5   V5   4   2   3   X 

 

WE Pool #2 A

    BUFC   NAVY   SBU   SWAT   UCONN   UCSB   UMASS   UMICH   URI   W&M 
 BUFC Suttenberg, Allison   X   2   2   V5   4   3   0   1   1   0 
 NAVY Smith, Arianna   V5   X   4   3   2   V5   3   1   V5   0 
 SBU Won, Jenny   V5   V5   X   4   V5   2   4   3   2   2 
 SWAT Metoyer, Alexis   0   V5   V5   X   V5   2   0   2   3   1 
 UCONN McFadden, Grace   V5   V5   4   3   X   V5   V5   0   1   0 
 UCSB Erano, Ginelle Kiana   V5   1   V3   V5   2   X   4   0   V5   4 
 UMASS Ruan, Jiayi   V5   V5   V5   V5   4   V5   X   1   V5   4 
 UMICH Troupe, Amina   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5 
 URI Bills, Phoebe    V5   4   V5   V5   V5   3   3   3   X   1 
 W&M Gresham, Sarah   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   3   V5   X 

 

WE Pool #2 B

    BUFC   NAVY   SBU   SWAT   UCONN   UCSB   UMASS   UMICH   URI   W&M 
 BUFC Chatterjee, Lakhsmi   X   2   3   2   1   1   1   1   1   2 
 NAVY Trevino, Vicky,
Rosenfeld, Nicole 
 V5(2)   X   3   V4(2)   4   3   0   2   V5(2)   0(2) 
 SBU Goland, Ashley    V5   V5   X   V5   V5   0   V5   2   V5   1 
 SWAT Phillips, Nina   V5   3   4   X   4   4   3   V5   V5   0 
 UCONN Romeo, Lela   V5   V5   1   V5   X   V5   0   1   V5   1 
 UCSB On, Cynthia   V5   V5   V5   V5   4   X   2   2   V5   1 
 UMASS Szala-Krotkov, Kirsten   V5   V5   3   V4   V5   V5   X   0   V5   3 
 UMICH Moglianesi, Brianna   V5   V4   V5   2   V5   V5   V5   X   V5   4 
 URI Malenfant, Renee    V5   4   1   0   3   2   3   0   X   2 
 W&M Gresham, Rebekah   V5   V5   V5   V5   V5   V4   V5   V5   V5   X 

 

WE Pool #2 C

    BUFC   NAVY   SBU   SWAT   UCONN   UCSB   UMASS   UMICH   URI   W&M 
 BUFC Trinh, Jessica   X   1   2   1   4   2   0   0   1   3 
 NAVY Um, Lois   V5   X   4   3   3   V5   4   1   4   0 
 SBU Ernest, Nadia   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5   3   V5   V5 
 SWAT Lucas, Caroline   V5   V5   3   X   V5   V5   2   2   4   V5 
 UCONN Yeung, Kelly   V5   V5   2   2   X   2   4   0   2   V5 
 UCSB Xue, Kexin   V5   3   0   1   V5   X   2   3   V5   V5 
 UMASS Brown, Jacqueline   V5   V5   4   V5   V5   V5   X   2   V5   V5 
 UMICH Rahman, Sarah   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5 
 URI Feeney, Erin    V5   V5   2   V5   V5   3   2   1   X   V5 
 W&M Magner, Clara   V5   V5   2   1   1   4   4   1   0   X 

 

WE Pool #3 A

    BMC   CAL   DCFC   MSU   NEU   SC   UCHI   UF   USMA 
 BMC Loftis, Hunter   X   V5   3   2   2   1   0   2   0 
 CAL Young, Audrey   3   X   V5   1   V5   0   3   V5   2 
 DCFC Lin, Julia   V5   4   X   V5   V5   4   2   V5   V5 
 MSU Widmann, Ceili   V5   V5   2   X   4   2   2   V5   4 
 NEU Davis, Ashley    V5   4   1   V5   X   1   3   V5   0 
 SC Burmeister, Charlotte    V5   V5   V5   V5   V5   X   3   V5   V5 
 UCHI B.M. Oien, Jacqueline   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5 
 UF Sanders, Charlotte   V5   4   2   4   0   1   3   X   V5 
 USMA Huh, Anna   V5   V5   2   V5   V5   2   3   4   X 

 

WE Pool #3 B

    BMC   CAL   DCFC   MSU   NEU   SC   UCHI   UF   USMA 
 BMC Dry, Noelle,
Del Vecchio, Ray 
 X   3   V5(2)   V5(2)   1   1(2)   1   2   4(2) 
 CAL Luo, Xiao Ran   V5   X   V5   V5   4   1   4   4   V5 
 DCFC Suson, Serena   3   2   X   4   3   2   2   3   V5 
 MSU Kolakowski, Emma   3   2   V5   X   4   2   2   1   4 
 NEU Chen, Bella    V5   V5   V5   V5   X   4   2   V5   V5 
 SC Flanigan, Kendra    V5   V5   V5   V5   V5   X   3   V5   V5 
 UCHI Zakharov, Anne   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   3 
 UF Riley, Grace   V5   V5   V5   V5   2   4   3   X   1 
 USMA Furch, Sarah   V5   3   3   V5   2   1   V5   V5   X 

 

WE Pool #3 C

    BMC   CAL   DCFC   MSU   NEU   SC   UCHI   UF   USMA 
 BMC Gallant, Olivia   X   1   V5   V5   1   4   1   1   4 
 CAL Ahmed, Rania   V5   X   V5   V5   3   V5   V5   V5   V5 
 DCFC Eller, Savannah   2   0   X   V5   0   4   2   2   1 
 MSU Lin, Emily,
Pilon, Bella  
 1(2)   3(2)   4(2)   X   1   2(2)   2   3   4(2) 
 NEU Adner, Claire    V5   V5   V5   V5   X   V5   1   V5   V5 
 SC Flores, Madelyn ,
Bourgeois, Claire  
 V5(2)   3   V5   V5(2)   3(2)   X   3   3   2 
 UCHI Nobert, Alexandra,
Tuttle, Julia 
 V5(2)   0   V5(2)   V5   V5   V5(2)   X   V5(2)   V5 
 UF McCreary, Madeleine,
De Solo, Elizabeth 
 V5   1(2)   V5(2)   V5   2   V5   4(2)   X   V5 
 USMA Malvoides, Morgan,
Rose, Samantha 
 V5   3   V5   V5(2)   1(2)   V5(2)   2(2)   4   X 

 

Made by ToMaWAUN - The Tournament Manager With An Ugly Name! (v1.47 3/4/2017)

Sun Apr 10 19:19:10 EDT 2022

ToMaWAUN is Copyright 2008-2015, Wayne McCullough