ToMaWAUN Live Results
This page designed by UMD Fencing.

Men's Epee Men's Foil Men's Sabre Women's Epee Women's Foil Women's Sabre
Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments
Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results
Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts
Table Table Table Table Table Table

2022 USACFC Championships WF

2022 USACFC Championships

Rhode Island

WF Final Results

 

WF Pool #1 A

    BU   BUFC   CLEM   MSU   RU   SBU   UCD   UMASS   URI   UTFC   UVA 
 BU Bischoff, Lydia   X   V5   -   3   V5   2   3   V5   V5   V5   V5 
 BUFC Kouznetski, Tais   2   X   -   1   1   V5   3   V5   2   V5   0 
 CLEM [none]   -   -   X   -   -   -   -   -   -   -   - 
 MSU Kelbley, Elena "Newt"   V5   V5   -   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 RU Cheung, Kaitlin   2   V5   -   1   X   4   3   V5   V5   V5   0 
 SBU Liu, Alice   V5   4   -   2   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5 
 UCD Liang, Zixuan   V5   V5   -   0   V5   4   X   V5   V5   V5   V5 
 UMASS Lichty, Erin   1   3   -   0   1   2   0   X   V5   V5   3 
 URI Teixeira, Rose    1   V5   -   0   4   0   1   3   X   V5   V5 
 UTFC Romero, Claire   1   0   -   1   0   0   2   3   4   X   2 
 UVA Li, Kewei   0   V5   -   3   V5   3   1   V5   3   V5   X 

 

WF Pool #1 B

    BU   BUFC   CLEM   MSU   RU   SBU   UCD   UMASS   URI   UTFC   UVA 
 BU Curtis, Caitlin   X   1   V5   3   2   V5   3   V5   V5   4   V5 
 BUFC Melo, Sarah   V5   X   V5   1   3   0   2   4   V5   4   V5 
 CLEM Woehrman, Madeline   1   1   X   0   4   1   0   0   V5   4   V5 
 MSU Salinas, Jessica   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 RU Elshaikh, Hams   V5   V5   V5   3   X   V5   2   V5   V5   2   V5 
 SBU Kranz, Rebecca   3   V5   V5   3   1   X   2   3   V5   2   V5 
 UCD Kosai, Jordyn   V5   V5   V5   2   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5 
 UMASS Eweka, Imuetiyan   3   V5   V5   2   3   V5   2   X   3   V5   V5 
 URI Terranova, Emily    1   1   3   0   0   0   1   V5   X   V5   V5 
 UTFC Walters, Erin   V5   V5   V5   1   V5   V5   0   3   2   X   2 
 UVA Wutermun, Andie   0   2   1   0   1   2   1   2   1   V5   X 

 

WF Pool #1 C

    BU   BUFC   CLEM   MSU   RU   SBU   UCD   UMASS   URI   UTFC   UVA 
 BU Kim, Hyunzu   X   V5   V5   V5   V5   V5   1   V4   V5   V5   - 
 BUFC Cheung, Claudia   3   X   V5   V5   V5   V5   1   3   V5   V5   - 
 CLEM Hughes, Kayla   0   3   X   0   V5   4   1   2   4   V5   - 
 MSU Berg, Jessica   3   3   V5   X   V5   1   0   3   V5   V5   - 
 RU Perry, Sophia   1   1   4   3   X   V5   2   0   3   V5   - 
 SBU Arthur-Charles, Soleil   0   1   V5   V5   3   X   0   4   V5   V5   - 
 UCD Wang, Kyra   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5   - 
 UMASS O'Connor, Aurora   1   V5   V5   V5   V5   V5   2   X   2   V5   - 
 URI Coleman, Rowan    2   0   V5   3   V5   1   1   V5   X   V5   - 
 UTFC Somavarapu, Rachel,
Svagerko, Sydney 
 1(2)   2   3   4   3(2)   2(2)   0(2)   0   1(2)   X   - 
 UVA [none]   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   X 

 

WF Pool #2 A

    DCFC   GWU   NAVY   RIT   SC   SWAT   UCONN   UCSB   UMBC   UTD   W&M 
 DCFC Kim, Gracie   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   2   V5   V5   V5 
 GWU Poncet, Sarah    3   X   V5   V5   V5   V5   V5   1   V5   V5   V5 
 NAVY Westerhoff, Grace   1   1   X   V5   3   V5   V5   1   V5   V5   V5 
 RIT Rogers, Emily   0   1   3   X   0   V5   V5   0   V5   1   V5 
 SC Diaz, Kately (*)   4   3   V5   V5   X   V5   3   0   V5   V5   V5 
 SWAT Wyatt, Isabella   0   1   2   1   2   X   0   0   4   3   2 
 UCONN Kumar, Sneha   0   1   4   1   V5   V5   X   0   V4   V5   3 
 UCSB Chen, Cynthia   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5 
 UMBC Lam, Anna   0   0   3   3   1   V5   3   0   X   V5   0 
 UTD Krishnan, Deepika   0   1   1   V5   0   V5   1   4   2   X   0 
 W&M Kasper, Lucia   0   2   1   3   3   V5   V5   1   V5   V5   X 

 

WF Pool #2 B

    DCFC   GWU   NAVY   RIT   SC   SWAT   UCONN   UCSB   UMBC   UTD   W&M 
 DCFC Li, Jasmine   X   4   V5   2   1   V5   4   2   -   0   V5 
 GWU Ravano, Alexandra    V5   X   3   0   0   V5   1   0   -   V5   V5 
 NAVY Fleck, Monica   2   V5   X   1   V5   V5   2   2   -   V5   V5 
 RIT Narsavage, Eliza   V5   V5   V5   X   2   V5   2   0   -   V5   V5 
 SC Seshaiah, Kira    V5   V5   1   V5   X   V5   1   0   -   V5   3 
 SWAT Capossela, Mary Grace   2   3   2   2   3   X   3   0   -   2   V5 
 UCONN Atkinson, Kathryn   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   0   -   V5   V5 
 UCSB Kaloper, Sofia   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   -   V5   V5 
 UMBC [none]   -   -   -   -   -   -   -   -   X   -   - 
 UTD Kumar, Malika,
McNally, Christina 
 V5   0   1   0   4   V5(2)   3   0(2)   -   X   V5(2) 
 W&M Gibson, Karino   3   0   1   0   V5   4   0   1   -   2   X 

 

WF Pool #2 C

    DCFC   GWU   NAVY   RIT   SC   SWAT   UCONN   UCSB   UMBC   UTD   W&M 
 DCFC Ma, Mary   X   V5   V5   2   V5   -   V5   1   3   V5   V5 
 GWU Cheney, Laura    2   X   0   1   V5   -   3   1   1   1   V5 
 NAVY Zagara, Cecilia   4   V5   X   V5   V5   -   V5   4   V5   V5   V5 
 RIT Fuller, Audrey   V5   V5   4   X   2   -   V5   2   1   1   V5 
 SC Friend, Sophie ,
Wong, Clara (*) 
 1   2   4   V5   X   -   3   3(2)   3   2   V5(2) 
 SWAT [none]   -   -   -   -   -   X   -   -   -   -   - 
 UCONN Luscomb, Julia   4   V5   4   4   V5   -   X   V5   3   4   V5 
 UCSB Liu, Yvonne   V5   V5   V5   V5   V5   -   2   X   3   3   V5 
 UMBC Davis, Holland   V5   V5   1   V5   V5   -   V5   V5   X   3   V5 
 UTD Voon, Angel   3   V5   3   V5   V5   -   V5   V5   V5   X   V5 
 W&M Liu, Angela   1   3   0   4   1   -   0   0   1   3   X 

 

WF Pool #3 A

    BMC   CAL   GT   GU   MHC   NEU   UCHI   UF   UMICH   UNH   USMA 
 BMC BarNoy, Talia   X   V5   1   2   3   1   1   V5   3   V5   0 
 CAL Martinez Garcia, Joyce   0   X   2   V5   0   2   1   3   0   V5   0 
 GT Millette, Brigid   V5   V5   X   1   4   4   0   V5   0   V5   3 
 GU Ouyang, Jolie   V5   0   V5   X   3   V5   2   V5   4   V5   3 
 MHC Sammut, Morgan   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5   2   V5   2 
 NEU Sarkaria, Jasminder    V5   V5   V5   0   3   X   1   V5   0   V5   0 
 UCHI Varughese, Olivia   V5   V5   V5   V5   0   V5   X   V5   3   V5   4 
 UF Geiger, Emma   3   V5   2   1   1   1   0   X   0   V5   0 
 UMICH Cavanaugh, Molly   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   2 
 UNH Pizzuto, Sally   0   4   1   2   1   1   1   4   1   X   0 
 USMA Gordon, Galina   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X 

 

WF Pool #3 B

    BMC   CAL   GT   GU   MHC   NEU   UCHI   UF   UMICH   UNH   USMA 
 BMC Johnson, Maya   X   V5   3   V5   V5   3   3   V5   1   V5   0 
 CAL Lam, Calista   1   X   2   V5   2   2   1   1   1   3   0 
 GT Ramotar, Alexandra   V5   V5   X   2   2   V5   0   0   0   4   1 
 GU Qi, Fenny   4   2   V5   X   3   4   1   1   1   V5   2 
 MHC Gumpel-Jones, Willow (*)   1   V5   V5   V5   X   V5   3   V5   0   3   3 
 NEU Donovan, Emeline    V5   V5   3   V5   1   X   3   4   1   V5   4 
 UCHI Zeng, Brianna   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5 
 UF Pickens, Grace   0   V5   V5   V5   2   V5   0   X   2   4   2 
 UMICH Hendrian, Rachel   V5   V5   V5   V5   V5   V5   0   V5   X   V5   V5 
 UNH Marchuk, Ana   1   V5   V5   4   V5   2   2   V5   1   X   2 
 USMA Zhang, Crystal   V5   V5   V5   V5   V5   V5   1   V5   1   V5   X 

 

WF Pool #3 C

    BMC   CAL   GT   GU   MHC   NEU   UCHI   UF   UMICH   UNH   USMA 
 BMC Unglaub, Emma,
Smith, Maggie 
 X   4   V5   -   2   3(2)   1   3   2   3(2)   3 
 CAL Zhang, Yitong   V5   X   V5   -   0   4   V5   0   0   2   0 
 GT Markert, Meghan   0   3   X   -   0   4   V5   1   0   V5   4 
 GU [none]   -   -   -   X   -   -   -   -   -   -   - 
 MHC Marchini, Michela (*)   V5   V5   V5   -   X   V5   V5   4   V5   V5   V5 
 NEU Baquerizo, Vanessa ,
Delgado, Carla  
 V5   V5   V5   -   0(2)   X   1(2)   3(2)   1   2   0(2) 
 UCHI Su, Meggie   V5   2   4   -   2   V5   X   1   1   3   1 
 UF Namm, Emily,
Torney, Gena 
 V5   V5   V5(2)   -   V5   V5(2)   V5   X   V5   V5   3 
 UMICH Knight, Azaria,
Wang, Lucy 
 V5   V5   V5   -   4   V5   V5(2)   2   X   V5   V5(2) 
 UNH Pham, Nhu   V5   V5   1   -   1   V5   V5   3   4   X   1 
 USMA Mavoides, Megan   V5   V5   V5   -   1   V5   V5   V5   2   V5   X 

 

Made by ToMaWAUN - The Tournament Manager With An Ugly Name! (v1.47 3/4/2017)

Sun Apr 10 19:19:10 EDT 2022

ToMaWAUN is Copyright 2008-2015, Wayne McCullough