ToMaWAUN Live Results
This page designed by UMD Fencing.

Men's Epee Men's Foil Men's Sabre Women's Epee Women's Foil Women's Sabre
Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments
Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results
Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts
Table Table Table Table Table Table

2022 USACFC Championships WS

2022 USACFC Championships

Rhode Island

WS Final Results

 

WS Pool #1 A

    BMC   GT   GU   GWU   MSU   NEU   SC   UCHI   URI   UTFC 
 BMC Cleary, Mel   X   1   V5   1   V5   1   0   0   V5   3 
 GT Bowman, Tamara   V5   X   V5   V5   V5   1   V5   1   V5   1 
 GU Baylor, Solveig   0   0   X   0   V5   V5   2   2   2   V5 
 GWU Kent, Jenna    V5   2   V5   X   V5   4   V5   4   V5   V5 
 MSU Herman, Sabrina   3   3   1   1   X   1   3   1   V5   2 
 NEU Balmaseda, Sabrina    V5   V5   4   V5   V5   X   1   2   V5   V5 
 SC Cebula, Naomi    V5   3   V5   4   V5   V5   X   1   V5   V5 
 UCHI Allum, Izzy   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5 
 URI Thompson, Lauren    2   0   V5   3   2   3   1   1   X   1 
 UTFC Liu, Grace   V5   V5   3   1   V5   1   2   2   V5   X 

 

WS Pool #1 B

    BMC   GT   GU   GWU   MSU   NEU   SC   UCHI   URI   UTFC 
 BMC Lazo, Emily   X   1   V5   2   3   3   2   0   2   2 
 GT Schipper, Bonnie   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   2   V5   2 
 GU Sullivan, Anna   0   1   X   V5   4   0   1   1   3   V5 
 GWU Webha, Kate    V5   3   3   X   V5   3   3   0   4   V5 
 MSU Fussy, Madelaine   V5   3   V5   3   X   2   V5   2   V5   V5 
 NEU Chu, Laura    V5   2   V5   V5   V5   X   V5   2   4   V5 
 SC Cloud, Zoe    V5   1   V5   V5   4   3   X   1   V5   3 
 UCHI Owens, Celine   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5 
 URI Cahill, Peyton    V5   4   V5   V5   3   V5   1   1   X   2 
 UTFC Pruitt, Jadie   V5   V5   2   4   4   2   V5   1   V5   X 

 

WS Pool #1 C

    BMC   GT   GU   GWU   MSU   NEU   SC   UCHI   URI   UTFC 
 BMC Townley Bakewell, Felix,
Hamman, Lucia 
 X   2   3   -   4   1(2)   2(2)   4   3   1(2) 
 GT Jayaram, Archita   V5   X   V5   -   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 GU Kim, Minsol   V5   1   X   -   3   2   V5   3   V5   V5 
 GWU [none]   -   -   -   X   -   -   -   -   -   - 
 MSU Shear, Brienna   V5   3   V5   -   X   2   V5   V5   V5   1 
 NEU Malamug, Ciara    V5   3   V5   -   V5   X   2   V5   V5   1 
 SC Jacobs, Lia ,
Calegari, Colette 
 V5(2)   0   3   -   2   V5   X   3(2)   2   V5(2) 
 UCHI Rosener, Riley   V5   0   V5   -   4   3   V5   X   V5   1 
 URI Peck, Orla    V5   1   4   -   1   1   V5   1   X   0 
 UTFC Goldstein, Emily   V5   2   4   -   V5   V5   3   V5   V5   X 

 

WS Pool #2 A

    BU   CLEM   NAVY   RU   SBU   SWAT   UCSB   UMASS   XU 
 BU Zhu, Esther   X   2   V5   V5   1   V5   V5   V5   V5 
 CLEM Merriman, Morgan   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 NAVY Ko, Jeannie   2   1   X   V5   2   V5   4   V5   4 
 RU Chan, Claudia   3   1   3   X   2   V5   V5   2   V5 
 SBU Cappello, Lauren    V5   3   V5   V5   X   V5   4   V5   V5 
 SWAT Sun, Rachel   0   2   0   2   0   X   2   3   3 
 UCSB Ross, Vivian   3   0   V5   4   V5   V5   X   V5   V5 
 UMASS Agustin, Claudia   1   1   4   V5   0   V5   1   X   4 
 XU Sparro, Gabby   2   3   V5   3   0   V5   0   V5   X 

 

WS Pool #2 B

    BU   CLEM   NAVY   RU   SBU   SWAT   UCSB   UMASS   XU 
 BU Masso, Tiana   X   3   V5   3   V5   V5   4   V5   3 
 CLEM Lionberger, Gillian   V5   X   4   2   1   V5   V5   4   V5 
 NAVY Cleveland, Gabby   3   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 RU Shvaiko, Sofiia   V5   V5   0   X   3   V5   0   3   1 
 SBU Dwulit, Catherine    1   V5   0   V5   X   V5   1   V5   V5 
 SWAT Schremp, Michele   3   2   1   4   0   X   1   1   2 
 UCSB Dvorsky, Mary   V5   3   2   V5   V5   V5   X   V5   V5 
 UMASS Chiang, Melody   3   V5   3   V5   3   V5   3   X   V5 
 XU Armstrong, Emily (*),
Catalano, Kaki 
 V5   2   1   V5(2)   2   V5(2)   1(2)   2(2)   X 

 

WS Pool #2 C

    BU   CLEM   NAVY   RU   SBU   SWAT   UCSB   UMASS   XU 
 BU Hurley, Laura   X   V5   V5   V5   V5   -   V5   V5   V5 
 CLEM Huynh, Jennifer    0   X   0   V5   V5   -   V5   V5   0 
 NAVY Makoff, August   0   V5   X   V5   V5   -   V5   V5   1 
 RU Banota, Tanvi   2   2   1   X   V5   -   2   2   V5 
 SBU Lopez, Nayeli    0   1   0   1   X   -   0   1   0 
 SWAT [none]   -   -   -   -   -   X   -   -   - 
 UCSB Keasey, Vari   4   3   1   V5   V5   -   X   V5   4 
 UMASS Pepper, Kate   3   4   0   V5   V5   -   2   X   1 
 XU Jung, Subin (*)   2   V5   V5   3   V5   -   V5   V5   X 

 

WS Pool #3 A

    BUFC   CAL   DCFC   MHC   PITT   UCONN   UF   UMICH   USMA 
 BUFC Khan, Marina   X   3   3   1   1   2   4   1   2 
 CAL Chan, Audrey   V5   X   V5   V5   V5   4   V5   1   V5 
 DCFC Ryu, Leah   V5   0   X   3   0   0   0   0   2 
 MHC Gerbi, Elizabeth   V5   0   V5   X   2   V5   4   0   V5 
 PITT Bains, Arpun   V5   4   V5   V5   X   0   4   0   V5 
 UCONN Boutin, Alexandria   V5   V5   V5   2   V5   X   4   3   V5 
 UF Ryan, Alyssa   V5   1   V5   V5   V5   V5   X   3   V5 
 UMICH Koberstein, Maggie   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5 
 USMA Bruce, Amiri   V5   2   V5   3   3   0   3   2   X 

 

WS Pool #3 B

    BUFC   CAL   DCFC   MHC   PITT   UCONN   UF   UMICH   USMA 
 BUFC Kwok, Jolie   X   0   V5   2   0   V5   1   2   1 
 CAL Yong, Annika   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 DCFC Liu, Sherry   2   0   X   V5   0   V5   0   0   4 
 MHC Shaikh, Danyah   V5   1   4   X   1   V5   1   2   1 
 PITT Stellini, Brianna   V5   0   V5   V5   X   V5   V5   2   2 
 UCONN Pasqualetti, Sarah   4   1   1   2   4   X   2   0   0 
 UF Ruiz, Natalie   V5   1   V5   V5   1   V5   X   V5   4 
 UMICH Wu, Michelle   V5   1   V5   V5   V5   V5   3   X   V5 
 USMA Tsai, Vivian   V5   1   V5   V5   V5   V5   V5   2   X 

 

WS Pool #3 C

    BUFC   CAL   DCFC   MHC   PITT   UCONN   UF   UMICH   USMA 
 BUFC [none]   X   -   -   -   -   -   -   -   - 
 CAL Sydir, Sophia   -   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   2 
 DCFC Chinta, Ash   -   0   X   3   V5   V5   3   V5   2 
 MHC Ong, Qiao Se   -   1   V5   X   V5   V5   0   0   1 
 PITT Zdancewicz, Sara   -   1   1   2   X   V5   4   0   0 
 UCONN Thai, Anna   -   1   4   0   1   X   0   1   2 
 UF Dinh, Nina,
Akulova, Kat 
 -   4   V5(2)   V5   V5   V5(2)   X   3   V5 
 UMICH Fournier, Orlaith   -   3   2   V5   V5   V5   V5   X   V5 
 USMA Miller, Lorissa   -   V5   V5   V5   V5   V5   2   2   X 

 

Made by ToMaWAUN - The Tournament Manager With An Ugly Name! (v1.47 3/4/2017)

Sun Apr 10 19:19:10 EDT 2022

ToMaWAUN is Copyright 2008-2015, Wayne McCullough